Munchy isikuandmete töötlemise põhimõtted.

Üldine

Isikuandmete töötlemise tingimused on välja töötatud klientide privaatsuse kaitsmiseks. Sellest lähtuvalt on allpool toodud välja põhimõtted, mis käsitlevad Kliendiandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist. Munchy tegevus on kooskõlas vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Mõisted

 • Klient – juriidiline või füüsiline isik, kes soovib kaupu osta või kes on kaupade ostu sooritanud.
 • Kliendi isikuandmed – mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Isikuandmed on nt kliendiandmed nagu nimi, sugu, vanus, isikukood, e-posti aadress, elukohaandmed, pangandusandmed, sissetulek, fotod, videod ja võrguindentifikaatorid (IP-aadressid ja küpsised).
 • Isikuandmete töötlemine – isikuandmetega tehtav igasugune toiming sh kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine jne.
 • Vastutav töötleja – Sisu Agency OÜ, registrikood 14792826, Tartu maakond, Tartu linn, Anne tn 80-82, 50705, Eesti Vabariik, e-posti aadress sisuagencyest@gmail.com ja telefoninumber +37253526938. Sisu Agency OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.
 • Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid isikuandmete töötleja nimel.

Töötlemise põhimõtted

Andmete töötlemisel lähtub Munchy alljärgnevatest põhimõtetest, tagades kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse:

 • Töötlemine on seaduslik, õiglane ja Kliendile läbipaistev.
 • Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.
 • Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt;
 • Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning kasutusele võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata;
 • Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Klienti tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;
 • Isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Töötlemise eesmärgid

Munchy töötleb isikuandmeid, mis on Kliendi poolt antud vabatahtlikult ning kinnitatud nõusolekuga. Isikuandmeteks loetakse:
Ees- ja perekonnanimi
Telefoninumber
Sünniaeg
Isikukood
Kohale toimetamise aadress
E-posti aadress
Kauba tarnimise viis
Kauba eest tasumisel kasutatud makseviis
Ostetud kaubad.

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

 • Kliendiga Müügilepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks;
 • Kauba tarnimiseks ja kohaletoimetamiseks. Kui Klient valib Kauba tarneviisiks pakiautomaadi või kulleri, on Munchy’l õigus edastada pakiautomaadi teenuse ja kullerteenuse osutajale Kliendi isikuandmed mahus, mis on vajalik Kauba Kliendini toimetamiseks;
 • Arvete väljastamiseks ja Kliendile saatmiseks;
 • Kirjavahetuseks Kliendiga;
 • Kliendi teenindamiseks, sealhulgas pretensioonide lahendamiseks. Kliendi teenindamiseks võib töödelda olenevalt teenindussituatsioonist kõiki Kliendi isikuandmeid;
 • Munchy uudiskirjade ja muude Munchy poolt saadetud informatsiooni edastamiseks e-posti teel. Kliendil on õigus nendest loobuda, kasutades selleks uudiskirjas või pakkumises toodud hüperlinki;
 • Registreeritud Kliendi loomiseks. Töötleme lisaks järgnevaid Kliendi isikuandmeid: ostuajalugu ja soovikorv;
 • Kliendi poolt saadetud fotode kodulehele, Facebooki või Instagrami ülespanek, millisel juhul töötleb Munchy volitatud töötleja Kliendi poolt edastatud fotomaterjali. Kliendil on õigus paluda vastava fotomaterjali maha võtmist, saates e-kiri aadressile info@munchy.com
 • Võimaldamaks Kliendil kasutada Munchy e-poodi;
 • Munchy kasutab oma kodulehel küpsiseid, mille funktsiooniks on statistika kogumine kodulehe liikluse kohta, kodulehe kasutamise kiirendamine ja mugavamaks muutmine kasutajate jaoks.

Isikuandmete edastamine volitatud töötlejatele

Munchy hoiab Kliendi isikuandmeid, mida Klient on nõustunud jagama kasutajakonto registreerimise ja kasutamise käigus, saladuses ning avaldab neid kolmandatele osapooltele üksnes kliendi nõusolekul, v.a. kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest.

E-poe kasutaja nõustub sellega, et Munchy’l on õigus kliendile sobivate teenuste osutamiseks töödelda tema andmeid, sh edastada kliendi andmeid isikutele, kes on seotud Munchy poolt kliendile teenuse osutamisega.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

E-pood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Kliendi õigused isikuandmete töötlemisel

Eraisikust Kliendil on isikuandmete töötlemisega seoses järgnevad õigused:

 • Esitada taotlus oma ebaõigete isikuandmete parandamiseks, kui need on ebapiisavad, väärad või puudulikud
 • Võtta osaliselt või täielikult tagasi oma nõusolek Isikuandmete töötlemiseks (nt nõusolek otseturunduspakkumuste saamiseks).
 • Piirata oma Isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivale õigusele.
 • Saada oma isikuandmed, mida ta on ise esitanud ning mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või elektroonselt;
 • Nõuda oma andmete kustutamist;
 • Õigus esitada vastuväiteid. Munchy vastab Kliendi taotlusele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast Kliendi taotluse saamist. Kui Klient esitab taotluse elektrooniliselt, esitatakse ka teave võimaluse korral elektrooniliselt, kui Klient ei taotle teisiti. Kliendil on lisaks õigus igal ajal pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui leiab, et tema õigusi on rikutud.

Andmete säilitamine ja kustutamine

E-poe püsikliendina sooritatud ostude puhul säilitatakse andmeid vähemalt 5 aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni kuni kolm aastat.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse 7 aastat.

E-poe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, välja arvatud juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Otsepostitus ja turundus

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku.

Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb loobuda sellest e-mailis oleva hüperlingi kaudu.

Küpsiste kasutamine

Küpsiste abil analüüsitakse e-keskkondade kasutuseelistusi, mis annab võimaluse kujundada kasutust mugavamaks.

Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse Teie arvutisse veebilehte külastades. Küpsised aitavad Teie veebilehitsejat Munchy serveris automaatselt identifitseerida.

Klient võib soovi korral enda veebilehitsejas küpsiste salvestamise blokeerida, kuid see võib tekitada probleeme lehe kasutamisel.

Kehtivus ja muudatused

Andmekaitse tingimused on Klientidele kättesaadavad Munchy kodulehel.

Munchy’l on õigus Andmekaitse tingimusi igal ajal ühepoolselt ajakohastada, täpsustada ja täiendada kooskõlas kohalduva õigusega, teavitades Klienti muudatustest Munchy kodulehe kaudu ja/või e-posti teel.

Juhul, kui Klient võtab tagasi isikuandmete töötlemise nõusoleku, ei ole võimalik Püsikliendi kontot kasutada kuni uue nõusoleku andmiseni. Andmete kustutamise nõuet käsitleme Püsikliendi korral kui Püsikliendi konto lõpetamise soovi.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine Munchy teeninduse vahendusel ning Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).